« N70 kuulostaa hauskalta | Pääsivu | Kierrätystä »

Kommentit

Mari

Minustakin sykemittari on veikeä laite. Omaani olen käyttänyt lenkillä parisen vuotta, ja välillä sitten ihan kirjailen ylös niitä mittarin tuottamia tietoja pidempiaikaista vertailua varten.

Oma Polarini tosin ei mielestäni ole mikään erityisen helppokäyttöinen. Jo perustoimintojen oppiminen vie mielestäni kohtuuttomasti aikaa, joten en esimerkiksi omille vanhemmilleni ole vielä uskaltanut mittaria ostaa: isästäni kännykkäkin on turhan monimutkainen muuhun kuin puhelujen soittamiseen ja vastaanottamiseen, joten sykemittarin käytön opettelu tuskin luonnistuisi.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)